Ali Canip Yöntem Kimdir

Şair, yazar, edebiyat tarihi araştırmacısı ve siyasetçi Ali Canip Yöntem, 1887 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Babası Evkaf Nezareti Cihat Kalemi mensuplarından Halil Saip Bey, annesi de Anapa müftüsü İslâm Efendi’nin kızı Hafize Nuriye Hanım’dır.

Dedelerinin çoğu Kanlıcalı ve evkaf memurluklarında çalışmış kimselerdi.

İstanbul’da önce Üsküdar Gülfem Mektebi’nde daha sonra da Toptaşı Askeri Rüştiyesi’nde ve iki yıl da Selamsız’daki Fransız okulunda öğrenim gördü.

Babasının Selânik’e sürgün edilmesi üzerine öğrenimini Selanik Mülkiye İdadisi’nde sürdürdü.

Bu okulda Cudi Efendi’den aldığı Türkçe ve edebiyat dersleri edebiyata ilgi duymasını sağladı.

Lise yıllarında en fazla okuduğu şair Muallim Naci idi.

1906 yılında idadinin son sınıfındayken sınavla İstanbul Hukuk Mektebi’ne kaydoldu fakat daha sonra kaydını Selanik Hukuk Mektebi’ne aldırdı.

1908 senesinde edebiyat dünyasına girdi; Bahçe, Aşiyan, Kadın mecmualarına şiirler ve makaleler kaleme almaya başladı.

İstanbul’da kurulan Fecri Âti Topluluğu’nun daveti üzerine bu topluluğa katıldı ve Selanik muhabirliğini yaptı.

1910 senesinden itibaren Hüsün ve Şiir mecmuasında şiirler, mensur şiirler ve başmakaleler neşretmeye başladı.
Genç Kalemler dergisi ismindeki dergide 1911 yılında başyazar oldu.

Ömer Seyfettin ile birlikte Yeni Lisan isimli dil hareketinin ve Millî Edebiyat akımının kuruluşuna öncülük etti.

Dönemin önemli edebiyatçılarından olan ve yeni lisan hareketine cephe alan Cenap Şahabettin’le ciddi bir tartışmaya girdi.

Selanik Hukuk Mektebi’nin son sınıfında okurken öğretmenliğe başladı; İttihâd ve Terakkî Mektebi ve Ziraat Mekteb-i Âlisi’nde dersler verdi.
Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine eğitimini yarıda bıraktı ve İstanbul’a döndü.

İstanbul’da Türk Yurdu dergisinde yazın hayatını sürdürdü.

Geçimini sağlamak için 1912 yılında öğretmenliğe başladı.

1912 ve 1914 yılları arasında Çanakkale Sultanisi edebiyat ve felsefe öğretmeni olarak çalıştı.

1914 yılında İstanbul’da Gelenbevi Sultanisi’nde ve İstanbul Darülmuallimi’nde öğretmenlik yapmaya başladı.

İttihat ve Terakki Mektebi ve Ziraat Mekteb-i Âlisi Öğretmenliği, Çanakkale Sultânîsi Edebiyat ve Felsefe Öğretmenliği, İstanbul Gelenbevi Sultânîsi Öğretmenliği, Dâru’l-Muallimîni Âliye Öğretmenliği, Trabzon Sultânîsi Müdürlüğü, Giresun Maârif Müdürlüğü, Maârif Müfettişliği, Daru’l-Fünûn Edebiyat Şubesi Türk Edebiyat Tarihi Hocalığı, İstanbul Erkek Öğretmen Okulu, Kabataş Lisesi Öğretmenliği, İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Heyeti Başkanlığı, Tarih Encümeni Üyeliği, Maârif Vekâleti Umûmî Müfettişliği, Bağçe, Kadın, Yeni Kalemler, Hayat Mecmuası, Yeni Mecmua, Türkiyat Enstitüsü ve Yakın Tarihimiz Mecmuaları Yazarlığı, Türk Tarih Kurumu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 17. yy. Türk Edebiyatı Profesörlüğü, Yazarlık, TBMM IV. Dönem (Ara Seçim), V. ve VI. Dönem Ordu, IX. Dönem Bursa Milletvekilliği yapmıştır.

Medeni hali evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Türk edebiyatının batılılaşma sürecindeki önemli edebiyat hareketlerine katılarak bu gelişmelerin de tanığı olmuş bir edebiyat adamıdır.

Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte Yeni Lisan Hareketinin kurulmasına öncülük etmiştir; Millî Edebiyat akımının teorisyenleri arasında yer almıştır.

Şiirleri ve teorik yazılarıyla dilin sadeleşmesi, Türk şiirinin millileşmesi için çaba göstermiştir.

AYRICA BAKIN

Bill Walsh Kimdir

Bill Walsh (30 Eylül 1913 – 27 Ocak 1975), film yapımcısı ve senarist. New York’ta …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!