Platon

Batı felsefesinin temelini oluşturan Yunan filozofu: Platon – (Eflatun)

Platon, MÖ 428 civarında Atina’da doğmuş ve Batı felsefesinin temelini oluşturan Yunan filozoflardan biridir.

Sokrates’in öğrencisi ve Aristoteles’in hocasıdır.

Atina’da Akademi adlı ilk felsefe okulunu kurmuştur.

Platon’un yazıları, diyalog şeklinde yazılmıştır ve çoğunlukla Sokrates’in konuşmalarını içerir.

Platon’un en ünlü eseri Cumhuriyet’tir.

Bu eserde, adalet, mutluluk, devlet, eğitim, sanat ve felsefe gibi konular ele alınmıştır.

Platon’un felsefesinin merkezinde, duyularla algılanamayan, değişmeyen ve mükemmel olan idealar (fikirler) vardır.

Platon, ideaların gerçek varlıklar olduğunu ve duyusal dünyanın onların yansımalarından ibaret olduğunu savunmuştur.

Platon, MÖ 347 yılında Atina’da ölmüştür.

Platon’un felsefesi

Platon, varlık, bilgi, değer, ruh, devlet, sanat, eğitim, din gibi pek çok alanla ilgili görüşler ortaya koymuştur.

Platon’un felsefesinin temel kavramlarından biri, idealar (fikirler)dir.

Platon, ideaların, duyularla algılanamayan, değişmeyen ve mükemmel olan tümel gerçekler olduğunu savunmuştur.

Platon, ideaların gerçek varlıklar olduğunu ve duyusal dünyanın onların yansımalarından ibaret olduğunu ileri sürmüştür.

Platon, ideaların en yücesinin, iyilik (veya güzellik) ideaası olduğunu belirtmiştir.

Platon, ideaların bilgisine, akıl yoluyla ulaşılabileceğini iddia etmiştir.

Platon, bilgiyi, yeni bir şey öğrenmek olarak değil, bilineni hatırlamak olarak tanımlamıştır.

Platon, ruhun, akıl, duygu ve arzu olmak üzere üç parçadan oluştuğunu ve ruhun ölümsüz olduğunu öne sürmüştür.

Platon, ruhun, idealar dünyasından geldiğini ve bedene hapsedildiğini söylemiştir.

Platon, ruhun, bedenden kurtulup idealar dünyasına dönebilmesi için, aklın yönetiminde, erdemli bir yaşam sürmesi gerektiğini savunmuştur.

Platon, erdemin, ruhun üç parçası arasında uyum sağlamak olduğunu belirtmiştir.

Platon, erdemin, mutluluğun kaynağı olduğunu ifade etmiştir.

Platon, devletin, ruhun üç parçasına benzer şekilde, yöneticiler, askerler ve işçiler olmak üzere üç sınıftan oluştuğunu ve bu sınıflar arasında da uyumun sağlanması gerektiğini ileri sürmüştür.

Platon, devletin, yöneticilerin akıllı, askerlerin cesur, işçilerin ise ölçülü olması gerektiğini söylemiştir.

Platon, devletin, adaletin gerçekleştiği yer olduğunu ve adaletin, herkesin kendi işini yapması olduğunu belirtmiştir. Platon, devletin, en iyi şekilde, filozof kral tarafından yönetilebileceğini savunmuştur.

Platon, sanatın, ideaların taklidi olduğunu ve gerçeğe uzak olduğunu iddia etmiştir.

Platon, sanatın, duyguları harekete geçirdiğini ve aklı bulandırdığını söylemiştir.

Platon, eğitimin, ruhu idealar dünyasına yönlendirmek olduğunu ve eğitimin, müzik ve jimnastik ile başlayıp, matematik ve felsefe ile devam etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Platon, dinin, ideaların tanrısal olduğunu ve tanrıların, insanlara karşı adaletli olduğunu kabul etmiştir.

Platon’un eserleri

Platon, eserlerini diyalog şeklinde yazmıştır.

Bu diyaloglarda, genellikle hocası Sokrates’in felsefi soruları tartıştığı kişiler yer alır. Platon’un eserleri, felsefi görüşlerinin gelişimine göre dört gruba ayrılabilir:

– Sokratik Dönem Eserleri: Platon’un gençlik yıllarında yazdığı ve hocası Sokrates’in etkilerini doğrudan yansıtan eserlerdir. Savunma, Kriton, İon, Lakhes, Kharmides, Euthyphron, Lysis ve Devlet’in 1. Kitabı bu grupta yer alır.

– Geçiş Dönemi Eserleri: Platon’un hocasının etkisinden sıyrılarak kendi özgün görüşlerini geliştirmeye başladığı eserlerdir. Protagoras, Gorgias, Menon, Euthydemos ve Kratylos bu gruptadır.

– Olgunluk Dönemi Eserleri: Platon’un özgün felsefi görüşlerinin zengin bir dille kaleme alındığı ve Platoncu söylemin doruğuna ulaştığı eserlerdir. Symposium, Phaidon, Devlet, Phaedrus bu gruptadır.

– Yaşlılık Dönemi Eserleri: Platon’un öğretilerini çeşitli yönlerden sınamaya ve sorgulamaya giriştiği son dönem eserleridir. Theaetetos, Parmenides, Sophist, Devlet Adamı, Philebos, Timaios ve Yasalar bu gruptadır.

AYRICA BAKIN

Bennu Yıldırımlar Kimdir Hayatı

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Girit ve Makedonya göçmeni bir aileden gelmektedir. 1969 senesinde Erenköy …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!