Romanlar

ÇİNGENELER KİMDİR – (Romanlar)

Halk arasında Roman olarak bilinirler, geleneksel olarak çoğunlukla Avrupa’da yaşayan ve diaspora nüfusu ile Avrupa’da yaşayan bir Hint-Aryan etnik grubudur.

Romanlar Kimdir

Yunanca τσιγγάνος tsinganos sözcüğünden hareketle çingene olarak Türkçeye geçmiştir. Yunancadaki tsinganos kelimesi bugünkü anlamında ilk kez 1378 yılında kullanılmıştır.

İngilizcede “çingene” anlamında kullanılan gypsy kelimesinin kökeni, Çingenelerin Kıptî asıllı oldukları şeklindeki yanlış inancın bir sonucu olarak, Kıptî (Mısırlı) kelimesinin Eski Yunanca kökeni olan Αίγυπτος Aigyptos (Mısırülkesi) kelimesine dayanmaktadır. İlginç bir benzerlik olarak, Osmanlı ve Anadolu Türkçesi’nde Çingeneleri tanımlamak için kullanılan diğer bir terim olan Kıpti aynı zamanda Mısır halklarından birisinin adıdır.

Hindistan’ın Pencap-Sind (Pakistan, Karaçi) nehir havzası boyunca Pakistanve Afganistan’ın da içinde bulunduğu bölgelerden MS 420 civarında İran ve Anadolu üzerinden dünyaya yayılmış bir Hint-Avrupa halkıdır.

Amerika Roman halkı İngilizce’de yaygın olarak Çingeneler (veya Çingeneler ) olarak bilinir, birçok Roman tarafından yasadışılık ve usulsüzlük çağrışımları ve ayrıca tarihsel olarak ırkçı bir karalama olarak kullanılması nedeniyle aşağılayıcı olarak kabul edilir.

Diğer birçok dilde, Fransızca : Tzigane , İspanyolca : gitano , İtalyanca : zingaro ve Portekizce : cigano gibi kelimenin aynı kökten gelenleri ile ilgili olarak bu algı ya çok küçüktür ya da yoktur.  1971’deki birinci Dünya Roman Kongresi’nde , yukarıda belirtilen olumsuz ve basmakalıp çağrışımları nedeniyle Çingene de dahil olmak üzere Roman halkı için tüm ekzonları reddetmek oybirliğiyle oylandı.

Dilbilimsel ve genetik kanıtlar, Romanların bir halk olarak kuzey Hindistan alt kıtasından , özellikle günümüz Hindistan’ının Rajasthan , Haryana ve Pencap bölgelerinden geldiğini göstermektedir.  Dağınıktırlar, ancak en yoğun nüfusları Avrupa’da, özellikle Orta , Doğu ve Güney Avrupa’da ( Güney Fransa dahil ) ve Batı Asya’da (çoğunlukla Türkiye) bulunur. Roman halkı, 14. yüzyılda Batı Asya ve Avrupa’ya geldi.

19. yüzyıldan bu yana, bazı Romanlar da Amerika’ya göç etmiştir. Atalarının çoğu 19. yüzyılda Doğu Avrupa’dan göç etmiş olan Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Brezilya’da 800.000 tahminen bir milyon Roman vardır.

Brezilya ayrıca Portekiz Engizisyonu sırasında Portekiz İmparatorluğu tarafından sınır dışı edilen insanlardan gelen kayda değer bir Roman topluluğu içerir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren gerçekleşen göçlerde Romanlar, Güney Amerika’daki diğer ülkelere ve Kanada’ya da taşınmışlardır. Çoğu zaman onlarla karıştırılsa da, Roman halkı kültürel ve genetik olarak İrlandalı Gezginlerden ve Yeniş halkından farklıdır.

Roman Dili

Roman dili , birlikte iki milyondan fazla konuşmacıya sahip olduğu tahmin edilen birkaç lehçeye bölünmüştür. Pek çok Roman , ikamet ettikleri ülkedeki baskın dili veya baskın dili Roman lehçesi ile birleştiren karışık dilleri anadili olarak konuşurlar; bu çeşitlere bazen Para-Romani denir.

Dilsel kanıtlar, tartışmasız bir şekilde Roman dilinin köklerinin Hindistan’da yattığını göstermiştir: dil, Hint dillerinin gramer özelliklerine sahiptir ve onlarla, örneğin vücut bölümleri veya günlük rutinlerle ilgili temel sözlüğün büyük bir bölümünü paylaşır.

Romani ve Domari bazı benzerlikleri paylaşır: ikinci Katmanın (veya vaka işaretleme klitikleri ) edatlarının nominal köke eklenmesi, geçmiş zaman için uyum işaretleri, çoğul olarak cinsiyet işaretlemesinin nötrleştirilmesi ve eğik durumun bir suçlayıcı.

Bu, bu iki dil arasındaki ilişkiler hakkında çok fazla tartışmaya yol açtı. Domari’nin bir zamanlar Romanca’nın “kardeş dili” olduğu düşünülüyordu, iki dil Hint alt kıtasından ayrıldıktan sonra ayrıldı – ancak daha sonra yapılan araştırmalar, aralarındaki farkların onları Orta bölge içinde iki ayrı dil olarak ele alacak kadar önemli olduğunu gösteriyor. ( Hindustani) dil grubu. Domlar ve Romlar muhtemelen Hindistan’dan birkaç yüzyılla ayrılmış iki göç dalgasından geliyorlar.

Fonolojide , Roman dili, özellikle Eski Hint-Aryan’ın bazı seslerinin gerçekleştirilmesinde, Hint-Aryan dillerinin Merkez şubesi ile birkaç eşsesliliği paylaşır. Bununla birlikte, aynı zamanda birkaç diş kümesini de korur.

Fiil morfolojisi ile ilgili olarak, Romani, Keşmir ve Shina gibi kuzeybatı dillerinin tamamen aynı modelini takip eder. Eğik enklitik zamirler kişi belirteçleri olarak benimsenir. Bu durum Orta Hindistan kökenli olduklarına dair teoriye güven verir.

Genel morfoloji, dilin Yeni Hint-Aryan dillerinin ortaya çıkmasına yol açan bazı önemli gelişmelere katıldığını göstermektedir.

Roman Nüfusu

Pek çok Roman, çeşitli nedenlerle etnik kimliklerini resmi nüfus sayımlarına kaydetmemeyi tercih ediyor. Avrupa’da tahmini 10 milyon Roman insan var (2019 itibariyle), ancak Roman kuruluşlarının bazı yüksek tahminleri 14 milyona kadar çıkabiliyor.

Balkanlar’da , bazı Orta Avrupa ülkelerinde, İspanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’da önemli Roman nüfusu bulunur. Avrupa Birliği’nde tahminen 6 milyon Roman var. Avrupa dışında, özellikle Orta Doğu ve Amerika’da birkaç milyon Roman daha yaşıyor olabilir.

Osmanlı’da Çingeneler

İlk kez 1051’te İstanbul’da, 1068’te de Edirne’de nüfus kayıtlarına geçirildiler.

Osmanlı İmparatorluğu’nda da Rumeli topraklarında yaşayan Çingeneler ayrı yönetim sayılmışlardı. Kırklareli merkez var sayılarak, (Vize sancak beyinden bağımsız ve ancak gene Vize’de oturmakta olan) Yörük ve Tatarlarından sorumlu bir paşaya bağlanıp “Çingene Sancağı” olarak adlandırılan bu yönetim biriminde, Romanların yönetsel, mali ve askeri işleri düzenlenirdi.

Osmanlı Çingeneleri Müslüman olmalarına rağmen, cinayet, vatana ihanet gibi davalarda mahkûm oldukları takdirde, Müslümanlar gibi asılarak değil, gayrimüslimler gibi kafaları kesilerek cezalandırılırdı.

Romanların Kökeni

Genetik bulgular, Romanların Hint kökenli olduğunu gösteriyor. Roman gruplar tarihlerinin kroniklerini tutmadıklarından veya sözlü anlatımlarına sahip olmadıklarından, Roman göçünün erken tarihiyle ilgili çoğu hipotez dilbilimsel teoriye dayanmaktadır.  Orta çağdan Hindistan’dan Avrupa’ya, tartışmasız bir şekilde Romanlarla bağlantılı olabilecek bir göçün bilinen bir kaydı da yoktur.

Çingenelerin vatanlarını neden terk etmek zorunda kaldıkları bugün bile yanıtsız kalmaktaysa da tarihçiler üç görüş üzerinde durmaktadır:

 • Gazneli Mahmut’un Sindh ve Penjap’ı işgali sırasında 500.000 Hint’i esir aldığı bilinmekte olup Hindistan’ı fetheden Müslümanların, Romanları köle olarak alıp ülkelerine götürülmesi en yaygın teoridir.
 • En düşük kast olduğu sanılan Çingenelerin, Müslüman fatihlere karşı paralı asker olarak kullanılmış olabilirler ki, yenilginin ardından göç etmek zorunda kalmış olabilirler.
 • Firdevsi’nin Şehnamesi’ne göre MS 420 yılında vatanlarını (Hindistan, Karaçi) terk edip dünyaya yayılan 12.000 kişilik Luri halkı, eğer Çingeneler ise dünyaya yayılmalarının Hindistan’ın işgali ile ilişkisi olamaz.

Dilbilimsel ve genetik kanıtlar, Romanların bir halk olarak kuzey Hindistan alt kıtasından , özellikle günümüz Hindistan’ının Rajasthan , Haryana ve Pencap bölgelerinden geldiğini göstermektedir.

Türkiye’de Çingeneler

Türkçede Romanlar, yaşadıkları yöreye bağlı olarak Çingene sözcüğünün versiyonları olan çeşitli isimlerle anılırlar. Bunlardan bazıları şunlardır: Çingen, Cingen, Cıngan, Çingan, Çingân, Cingan ve Cingane. Bunun haricinde kullanılan bazı yöresel isimler şunlardır:

 • Cingen (Muğla) (Çöğmen civârında yaşarlar)
 • Cono (Adana)
 • Cındar (Adıyaman, Malatya, Elâzığ)
 • Roman (İzmir)
 • Şopar, Çerge, Firavun (Doğu Trakya)
 • Cingan (Bolu, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Çorum, Afyon, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat)
 • Mıtrıp (Van, Diyarbakır)
 • Mutruf (Ardahan)
 • Bala (Ilgın, Konya)
 • Poşa (Erzurum, Artvin, Kars). Anadilleri Ermenice olup Doğu Anadolu’da yaşamaktadırlar.
 • Gurbet, Kurbat (Tunceli, KKTC, Hatay)
 • Kareçi (Birecik, Diyarbakır ve Niğde civârında)
 • Çingit (Amasya, Samsun)
 • Abdal (Dörtyol, Hatay, Kahramanmaraş)
 • Dom (Van, Hakkâri)
 • Aşık – (Diyarbakır)
 • Kıpti
 • Orom (Zonguldak, Bartın)
 • Ole (Kıbrıs)

Romanlarla İlgili Genetik Çalışmalar

Aralık 2012’de, “Romanların yaklaşık 1500 yıl önce kuzeybatı Hindistan’dan ayrılan tek bir gruptan geldiğini” doğrulayan ek bulgular ortaya çıktı. Yaklaşık 900 yıl önce Balkanlara ulaştılar ve ardından Avrupa’ya yayıldılar. Ekip ayrıca Romanların genetik izolasyon sergilediğini ve “Roman olmayan Avrupalılarla zaman ve mekanda farklı gen akışı” sergilediğini buldu.

Avrupa İnsan Genetiği Dergisi’nde yayınlanan genetik araştırma “erkeklerin %70’inden fazlasının Romanlara özgü görünen tek bir soydan geldiğini ortaya çıkardı”.

Genetik kanıtlar, Hindistan’dan ortaçağ göçünü desteklemektedir. Romanlar “genetik olarak izole edilmiş kurucu popülasyonlar topluluğu” olarak tanımlanırken,  Avrupa’nın her yerinden Romanlar arasında yaygın olan bir dizi Mendel bozukluğu “ortak bir köken ve kurucu etki “ye işaret ediyor.

2020’de yapılan bir tam genom çalışması, Kuzeybatı Hint kökenlerini doğruladı ve ayrıca önemli Balkan ve Orta Doğu atalarını doğruladı. Morar ve arkadaşları tarafından 2004 yılında yapılan bir çalışma Roman nüfusunun “yaklaşık 16-25 nesil önce meydana gelen ikincil ve üçüncül kurucu olaylarla, yaklaşık 32-40 nesil önce kurulduğu” sonucuna varmıştır.

Haplogroup H-M82, Balkan Roman grubundaki büyük bir soy kümesidir ve toplamın yaklaşık %60’ını oluşturur. Haplogrup H Avrupa’da yaygın değildir ancak Hindistan alt kıtasında ve Sri Lanka’da bulunur.

Kuzey Makedonya’da üç etnik grubu temsil eden 444 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, mtDNA haplogrupları M5a1 ve H7a1a’nın Romanlarda (sırasıyla %13.7 ve %10.3) baskın olduğunu buldu.

Kuzey Makedonya’daki Şuto Orizari Belediyesi’nden Müslüman Romanların 57 örneğe dayalı Y-DNA bileşimi : 

 • Haplogrup H – %59.6
 • Haplogrup E – %29.8
 • Haplogrup I – %5,3
 • Haplogroup R – %3, bunun yarısı R1b ve çoğu R1a
 • Haplogrup G – %1.8

Diğer Dillerde Romanların Adlandırılmaları

 • Athingani, Atzinganoi (Yunanca)
 • Bohémien (Fransızca; bilhassa Bohemya’dan gelen mânasında)
 • Cadegipti, Cingali, Cinguli, Zingari, Zingaro, Zingarelle (İtalyanca); Verdi eserlerinde Çingenelere değinmiştir, La Traviata’da bir Çingeneler korosu bölümü vardır.
 • Cascarots (Baskça)
 • Cigan (Slav dilleri)
 • Cigány, Ciganyok, Pharaones “Firavun’un halkı” (Macarca)
 • Cikán (Çekçe)
 • Cyganie (Lehçe)
 • Giofog (Galce]
 • Gipcyan, Gipson, Gypsy (İngilizce)
 • Gitan, Manouches, Tzigane, Saracens “Araplar” (Fransa)
 • Gitano (İspanyolca)
 • Luri, Luli (Farsça)
 • Cigan, Mangal, Rom (Bulgarca)
 • Qaraçı (Azerice)
 • Dom,Qeraçî, Cîngan, Mitrib (Kürtçe)
 • Nuri (Mısır, Suriye, Filistin)
 • Ţigan (Rumence)
 • Cǎgan (цыган) (Rusça)
 • Zigüner (İsviçre Almancası)
 • Zigeuner (almanca)
 • Zigenare (İsveççe)
 • Zigeuner, Sinti (Almanca; Belçika ve Hollanda dâhil)

Şubat 2016’da, Uluslararası Roman Konferansı sırasında, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj , Roman topluluğunun halkının Hindistan’ın çocukları olduğunu belirtti.  Konferans , Hindistan hükümetine 30 ülkeye yayılmış Roman topluluğunu Hint diasporasının bir parçası olarak tanıması tavsiyesiyle sona erdi.

 Tarihte Romanlara Uygulanan Baskılar

Eflak’ta bir Roman köle için kaydedilen ilk işlem 1385 yılına aittir. Romanların 1416’da Almanya’nın Meissen bölgesinden , 1471’de Luzern’den , 1493’te Milano’dan , Fransa’da 1504, Katalonya 1512, İsveç 1525, İngiltere 1530 (Mısırlılar Yasası 1530 ) ve Danimarka 1536 ve 1510’dan itibaren İsviçre’de bulunan her Roman idam edilecekti; İngiltere’de (1554’ten başlayarak) ve Danimarka’da (1589’dan itibaren) bir ay içinde ayrılmayan Romanlar idam edilecekti. Portekiz , Romanları 1538’de kolonilerine sürgün etmeye başladı.

1596 tarihli bir İngiliz kanunu, Romanlara diğer gezginlerin sahip olmadığı özel ayrıcalıklar verdi. Fransa, 1683’te benzer bir yasa çıkardı . Rusya’nın Büyük Catherine’i, Romanları “taç köleleri” (serflerden daha üstün bir statü ) ilan etti, ancak aynı zamanda onları başkentin belirli bölgelerinin dışında tuttu.

Bükreş’te Roman kölelerin müzayedesinin reklamını yapan 1852 Eflak posteri ve 1695’te II. Charles’ın kraliyet fermanından bu yana, İspanyol Romanlar belirli kasabalarla sınırlandırılmıştı. 1717’deki resmi bir ferman, herhangi bir bölgede yoğunlaşmamaları için onları yalnızca 75 kasaba ve ilçeyle sınırlandırdı. Büyük Çingene Toplantısında Romanlar, 1749’da İspanyol Monarşisi tarafından tutuklandılar ve hapsedildiler.

17. yüzyılın ikinci yarısında, Fransa-Hollanda Savaşı sırasında, hem Fransa hem de Hollanda savaş için binlerce adama ihtiyaç duydu. Bazı askere alımlar, kadırgalarda çalışma ve orduların işgücünü sağlamak için serserileri ve yoksulları toplama şekline dönüşmüştü. Bu yüzden Romanlar hem Fransızların hem de Hollandalıların hedefi oldular.

Savaşlardan sonra ve 18. yüzyılın ilk on yılına kadar, Romanlar tüm Hollanda’da cezasız bir şekilde katledildi. Hollandalılar tarafından ‘heiden’ olarak adlandırılan Romanlar, Avrupa’nın kırsal kesimlerinde dolaşarak çağın toplumsal paryaları haline geldiler. Heidenjachten, onları yok etmek amacıyla Hollanda’nın her yerinde “kafir avı” olarak tercüme edildi.

Bazı Romanlar, 1856’da yürürlükten kaldırılana kadar Eflak ve Boğdan’da köle olarak tutulabilse de , Roman bayrağındaki telli tekerlek sembolünde ima edildiği gibi, çoğunluk vagonlarıyla özgür göçebeler olarak seyahat etti.

Avrupa’nın başka yerlerinde etnik temizliğe, çocuklarının kaçırılmasına ve zorunlu çalışmaya maruz kaldılar.

İngiltere’de Romanlar bazen küçük topluluklardan kovuldu veya asıldı; Fransa’da damgalandılar ve kafaları traş edildi; Moravya ve Bohemya’da kadınların kulaklarının kesilmesi dikkat çekti.

Sonuç olarak, Romanların büyük grupları Doğu’ya, Polonya’ya doğru hareket etti daha hoşgörülü olan ve Romanlara yıllık vergileri ödedikleri sürece daha adil davranılan Rusya’ya sığındılar.

Kaynaklar:

 1.  Center for Documentation and Information on Minorities in Europe – Southeast Europe, ‘MINORITIES IN SOUTHEAST EUROPE: Roma of Albania’, 2000. (Word dosyası)
 2.  Druzhemira Tchileva, Emerging Romani Voices from Latin America, European Roma Rights Centre
 3.  Jorge M. Fernandez Bernal. The Rom of the Americas (“Argentina”)
 4.  Resmî data: 678.000 800.000 – 1.000.000 Jorge M. Fernandez Bernal, The Rom of the Americas (Brezilya bölümünde)
 5.  2011 resmî nüfus sayımına göre 325,343 (3. sayfa (ingilizce)).
 6.  1992 nüfus sayımında 313.000 kendi ilanıyla Roman (Elena Marushiakova and Vesselin Nüfusov, The Gypsies of Bulgaria: Problems of the Multicultural Museum Exhibition, 1995. Patrin Web Journal). Marushiakova ve Nüfusov, “The Roma in Bulgaria”, Sofia. 1993. kitabına göre, Roman kimliğini benimseyen kişi sayısı 194.000 .
 7. Achim, Viorel (2004). The Roma in Romanian History. Budapest: Central European University Press.
 8. Fraser, Angus (1992), The Gypsies, Oxford, UK: Blackwell.
 9. Hancock, Ian (2001), Ame sam e rromane džene, New York: The Open Society Institute
 10. Helsinki Watch (1991), Struggling for Ethnic Identity: Czechoslovakia’s Endangered Gypsies, New York: Helsinki Watch
 11. Silverman, Carol (1995). “Persecution and Politicization: Roma (Gypsies) of Eastern Europe”. Cultural Survival Quarterly.
 12. Gypsies, The World’s Outsiders”, National Geographic, pp. 72–101, April 2001.
 13. Matras, Yaron; Popov, Vesselin (2001). Gypsies in the Ottoman Empire. Hatfield: University of Hertfordshire Press.

Bernamegeh Türkçe

UYARI: Yazıların izinsiz kopyalanması ve Web Sitelerinde yayınlanması kesinlikle yasaktır. Hakkınızda yasal işlemlerin başlatılabileceğini lütfen unutmayın!

AYRICA BAKIN

Led Zeppelin Kimdir Hakkında bilgi

Led Zeppelin, 1968 senesinde Jimmy Page tarafından kurulan İngiliz kökenli bir rock müzik grubudur. Rolling …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!