Enver Behnan Şapolyo Kimdir

Tarihçi Enver Behnan Şapolyo, 1900 yılında İstanbul’un Kocamustafapaşa semtinde, Beyçayırı Sokağı’nda dünyaya geldi.

Büyükbabası Afyonkarahisar mutasarrıfı Salih Bey, babası da eski Maarif Nezareti Meclis-i Kebir ve Muayene azasından Fevzi Bey’dir.

Fevzi Bey 1908 yılında İstanbul’da Protesto isminde bir gazete yayınlamıştır.

Aynı zamanda El Adil isimli Arapça bir gazetede de başmuhabirlik yapmıştır.

Birçok da eseri de bulunmaktadır.
Bunlardan Teşkilat-ı Avalim, Sarf-ı Arabi isimli eserleri basılmıştır.

Tarih-i Hürriyet, Hikmet-i Hukukun Tarihi, Miyar-ı Hukuk ve Cebr-i Ala isimli eserleri bulunmaktadır.

Birçok dergiye yazılar yazmıştır.
Fevzi Bey, Hoca Tahsin Efendi’nin İlm-i Ruh, Esrar-ı Abu Hava, Tarihi Tekvin, Esas-ı İlmi Heyet, isimli eserlerini önsözler ekleyerek yayınlamıştı.

Şapolyo, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Lisesi’nde gördü.

Daha sonra okul tarafından 1917 yılında Almanya’ya tahsile gönderilmiştir.

Mütareke dolayısıyla Almanya’dan döndükten sonra öğretmen okuluna gitmiştir.

Kanlı Bayrak Kuvâ-yi Milliye Müfrezesinde çalışmıştır.

Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine 2 sene devam ettikten sonra İstanbul Üniversitesi Tarih Fakültesi’nde okudu ve tarih öğretmeni olmuştur.

İki sene de felsefe derslerine devam etmiştir, Ziya Gökalp’in Amel-i İçtimayiat derslerine devam ederek Sosyolojiye çalışmıştır.

Sırasıyla Ankara Sultanisi, Konya Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Kuleli Askeri Lisesi, Maltepe Askeri Lisesi, Maarif Koleji, Türk Kuşu, Gazi Lisesi, Harp Okulu, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu’nda İnkılap Tarihi ve Ahlak Tarihi öğretmenliğinden sonra, Türkiye’nin Turistik Özelliği ve Anıtlar Tarihi derslerini okutmuştur.

Aynı zamanda Radyo Eğitim Müşaviridir.

Enver Behnan Şapolyo bir yandan hocalığa devam ederken diğer yandan da gazeticilik mesleğine girmiştir.

1922 senesinde Ankara’da yayınlanan Öğüt ile Yenigün gazetelerinde muhabirlik, sonra da muharrirlik etmeye başlamıştır.

Hâkimiyet-i Milliye, Ulus Konya Babalık gazetelerinde çalıştıktan sonra Hüseyin Cahit Bey’in çıkarmakta olduğu Tanin gazetesinin Ankara muhabirliğini yapmıştır.

1924 yılında İstanbul’a gelerek Son Telgraf, Cumhuriyet, Yeni Türkiye, Vakit, Akşam, Gece Postası, İkdam – Son Telgraf, Yeni Sabah gazetelerinde muharirlik ve musahhihlik yapmıştır.

1955 senesinde Zafer gazetesinde çalışarak bu gazetede Tarihi makaleleriyle, Atatürk’ün Hayatı, Milli Mücadelenin iç alemi isimli tefrikaları neşredilmiştir.

Aynı zamanda Ankara’da neşrolunan İnkılap, Ulus, Haber, Son Baskı gazetelerinde de makale ve tefrikaları çıkmıştır.

1925 ve 1927 seneleri arasında yayımlanan Türk Kadın Yolu isimli derginin yazarları arasındaydı.

İstanbul’da neşrolunan Yeni Gazete, Yedigün, Büyük Gazete, Resimli Perşembe, Resimliay, Resimli Mecmua, Türk Yurdu, Kadın Yolu Mecmuası, Türk Yurdu, Köy Postası, Çocuk Ve Yuva, Gençay, Hafta, Çocuk Haftası, İller ve Belediyeler Dergisi, Önasya, Ülkemiz, Türk Kültürü, Halk Evleri Mecmuası, Ankara Belediyesi’nin neşretmekte olduğu Ankara adlı mecmualarda tarihî makaleleri ve tarihî romanları neşredilmiştir.

Gazetecilikte uzun yıllar hizmetinden ötürü Basın Şeref Kartı verilmiştir.

Cumhuriyet tarihiyle ilgili kaleme aldığı eserleriyle Türkiye ve dış devletlerde tanınmıştır.

Amerikalı birçok tarihçi Şapolyo’nun tarihi eserlerinden faydalanmışlar ve eserlerini bibliyograflarına almışlardır.

Bunlardan Uriel Heyd’in kaleme aldığı Foundations of Turkish Nationalism London – co – Luzac – 1950(Türk Milliyetçiliğinin esasları) isimli eserden başka yine ABD’de Kemal Karpat’ın yayınlandığı Turkey’s Politic 1959 Princeton University Press (Türkiye’nin Dahili Siyasetine Dair) kitabında Şapolyo’nun eserlerinden faydalanılmıştır.

Aynı zamanda Amerikalı yazar Elaine D. Smith’in kaleme aldığı Turkey: Origins of the Kemalist Movement and the Govenrment of the National Assembly Washington – 1959 (Kemalist hareketin kökenleri ve Büyük Millet Meclisi Hükümeti) isimli eserde, Şapolyo’dan faydalanmıştır.

10 Ağustos 1960’ta Moskova’da toplanan 25. Enternasyonal Müsteşrikler Kongresine Moskova İlim Akademisi tarafından delege seçilerek davet edilmiştir.

Enver Behnan Şapolyo’nun Gülbahar Sultan isimli edebi bir eseri de Sırpça ve Hırvatçaya çevrilmiştir.

Yazar 1972 yılında yaşamını yitirdi.

AYRICA BAKIN

Ünsal Ünlü Kimdir Hayatı

Gazeteci Ünsal Ünlü, 22 Ocak 1970 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 1982 senesinde Radyo Çocuk Saati’nde …

error: LÜTFEN KOPYALAMAYIN OKUYUN!